Občinski prostorski načrt 2018

Občinski prostorski načrt 2018
21 januarja, 2018 admin

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/0770/08 – ZVO-1B, 108/0980/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/1257/12 – ZUPUDPP-A, 109/1276/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) je župan Občine Brezovica dne 12.01.2018 sprejel

 S K L E P

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica

 

 

I.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica.

II.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica bo potekala 15 dni od 24.01.2018 do 07.02.2018 na sedežu Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica.

 

V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira uprava Občine Brezovica. Javna obravnava bo 31.01.2018 ob 14.00 uri v prostorih Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica.

 

III.

V okviru javne razgrnitve v času uradnih ur Občine ima javnost pravico podati pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica.

 

Pripombe na razgrnjen predlog odloka, ki jih bodo med javno razgrnitvijo podale fizične in pravne osebe, se v pisni obliki pošlje na Občino Brezovica. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe. Rok za pripombe k razgrnjenemu predlogu odloka poteče zadnji dan razgrnitve. Občina bo pripombe in predloge javnosti preučila in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Lastnike zemljišč, na katere dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica posega, bo občina pisno seznanila s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve.

 

Številka: 350-12/2017-4

Datum: 12.01.2018

Design Style Switcher